Đăng Nhập
"Phú quý sinh ...". Trong dấu 3 chấm là từ gì?
A. Đạo tặc
B. Đạo đức
C. Lễ phép
D. Lễ nghĩa
Phú quý sinh lễ nghĩa
Nơi mà người ta đi vội vã về ung dung?
A. Bờ hồ
B. Ao cá
C. Sân bóng
D. Nhà vệ sinh
gbtdangst@yahoo.com.vn
Trong hệ thống mã hiệu tài khoản kế toán, tài khoản 331 là tài khoản gì sau đây?
A. Phải thu của khách hàng
B. Phải trả người bán
C. Phải trả phải nộp khác
D. Phải trả người mua
Trong trường hợp DN khi đi mua hàng số tiền phải trả cho người bán được phản ánh trên tài khoản 331 .( TK 331 - phải trả người bán )
Bạn hãy cho biết quê hương của Cao Bá Quát- một nhân tài hiếm có trong lịch sử, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài ở đâu?
A. Hà Nội
B. Nghệ An
C. Huế
D. Thanh Hóa
Nghệ sĩ nào sau đây là người trẻ nhất được nhà nước phông tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân?
A. Đặng Thái Sơn
B. Đàm Liên
C. Mai Văn Tư
D. Nguyễn Đình Chí

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: