Đăng Nhập
Machu Pichu là tên một di tích lịch sử ở quốc gia nào ngày nay?
A. Bolivia
B. Ecuador
C. Peru
D. Colombia
Quốc gia có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha nhất là?
A. Tây Ban Nha
B. Argentina
C. Mexico
D. Chile
Nền văn minh nào là phát triển nhất trong lịch sử đất nước Mexico?
A. Maya
B. Aztec
C. Inca
D. Olmec
Số lượng cửa sông Tiền và sông Hậu lần lượt là?
A. 3, 6
B. 4, 5
C. 5, 4
D. 6, 3
Năm nào được gọi là "Năm Châu Phi"?
A. 1955
B. 1957
C. 1958
D. 1960

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: