Đăng Nhập
Quy ước nào sau đây không đúng khi đánh văn bản tiếng Việt?
A. F: dấu huyền
B. S: dấu sắc
C. X: dấu ngã
D. R: dấu nặng
"Hoàng Lê nhất thống chí" là tác phẩm của ai?
A. Khuyết danh.
B. Ngô Gia Văn Phái.
C. Nguyễn Dữ
D. Nguyễn Trãi.
Tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí" của của Ngô gia văn phái có bao nhiêu hồi?
A. 9 hồi
B. 17 hồi
C. 23 hồi
D. 49 hồi
Ngô gia văn phái là một nhóm nhà văn Việt Nam thuộc dòng họ Ngô có tổng cộng bao nhiêu người?
A. 3 người
B. 5 người
C. 9 người
D. 15 người
Lúc đầu, chỉ gồm các tác giả từ Ngô Thì Ức đến Ngô Thì Điển, về sau được bổ sung thêm cho đến tác giả cuối cùng là Ngô Thì Giai, tổng cộng là 15 người, trong đó có nhiều tác giả nổi bật như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Hương,...
"Đại Việt sử ký tiền biên, Việt sử tiêu án, Khuê ai lục..." là những tác phẩm của ai?
A. Ngô Thì Ức
B. Ngô Thì Sĩ
C. Ngô Thì Nhậm
D. Ngô Thì Hương
Ngô Thì Sĩ (1726–1780), tự: Thế Lộc, hiệu: Ngọ Phong, là con trai của Ngô Thì Ức. Ông làm quan nhà Hậu Lê, trải đến chức Đốc trấn Lạng Sơn. Ngoài ra, ông còn là một danh sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 18 tại Việt Nam. Tác phẩm chính của ông là: Đại Việt sử ký tiền biên, Việt sử tiêu án, Khuê ai lục, Ngọ Phong văn tập...

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: