Đăng Nhập
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 2.000 đồng được phát hành vào năm nào?
A. 1989
B. 1990
C. 1991
D. 1992
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 1.000 đồng được phát hành vào năm nào?
A. 1987
B. 1988
C. 1989
D. 1990
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 5.000 đồng được phát hành vào năm nào?
A. 1990
B. 1991
C. 1992
D. 1993
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 10.000 đồng chất liệu cotton được phát hành vào năm nào?
A. 1994
B. 1995
C. 1996
D. 1997
Tiền giấy Việt Nam mệnh giá 10.000 đồng polymer được phát hành vào năm nào?
A. 2002
B. 2003
C. 2005
D. 2006

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: