Đăng Nhập
Tổ chức thực phẩm và công nghiệp?
A. FAO
B. NATO
C. ILO
D. IMF
Tổ chức lao động quốc tế?
A. FAO
B. NATO
C. ILO
D. IMF
Mắt cận thị là mắt mà khi không điều tiết có tiêu điểm nằm ở đâu?
A. Tiêu điểm nằm trước võng mạc
B. Tiêu điểm nằm sau võng mạc
C. Tiêu điểm nằm trên võng mạc
D. Tiêu điểm nằm dưới võng mạc
Mắt viễn thị là mắt mà khi không điều tiết có tiêu điểm nằm ở đâu?
A. Tiêu điểm nằm trước võng mạc
B. Tiêu điểm nằm sau võng mạc
C. Tiêu điểm nằm trên võng mạc
D. Tiêu điểm nằm dưới võng mạc
Đơn vị của mức cường độ âm là gì?
A. A
B. B
C. E
D. F

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: