Đăng Nhập
Ai sáng tác phần sau của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Hồng lâu mộng" ?
A. Tào Tuyết Cần
B. Cao Ngạc
C. La Quán Trung
D. Lưu Ngạc
80 hồi đầu của Tào Tuyết Cần,
Tác phẩm tiểu thuyết cổ điền Trung Quốc "Hồng lâu mộng" có tất cả bao nhiêu nhân vật?
A. 441
B. 442
C. 443
D. 444
230 nhân vật nam, 213 nhân vật nữ
Tác phẩm tiểu thuyết cổ điền Trung Quốc "Hồng lâu mộng" có tất cả bao nhiêu nhân vật nam?
A. 230
B. 240
C. 250
D. 260
Có tổng công 443 nhân vật
Tác phẩm tiểu thuyết cổ điền Trung Quốc "Hồng lâu mộng" có tất cả bao nhiêu nhân vật nữ?
A. 210
B. 211
C. 212
D. 213
Có tổng cộng 443 nhân vât
Thoát Hoan một tướng nhà Nguyên Mông gọi Thành Cát Tư Hãn bằng gì?
A. Cha
B. Chú
C. Ông
D. Anh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: