Đăng Nhập
Ngày 15 tháng 9, 1821 nước nào tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, và là ngày quốc khánh của nước này?
A. Haiti
B. Hungaria
C. Honduras
D. Bulgaria
Ngày 17 tháng 06 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Iceland
B. Ireland
C. Iraq
D. Iran
Ngày 26 tháng 01 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Ấn Độ
B. Pakistan
C. Bangladesh
D. Nepal
Ngày 17 tháng 08 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Iran
B. Iraq
C. Indonesia
D. Italy
Ngày 17 tháng 07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Iran
B. Iraq
C. Indonesia
D. Israel

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: