Đăng Nhập
Hình thức sinh sản cần có sự kết hợp của 2 tế bào?
A. Sinh Sản Vô Tính
B. Sinh Sản Hữu Tính
C. Sinh Sản Lưỡng Tính
D. Sinh Sản Song Tính
Hầu hết người Ixaren đều theo tôn giáo này?
A. Đạo Hồi
B. Đạo Do Thái
C. Đạo Thiên Chúa
D. Đạo Phật
Ai là người ban bố Tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen của nước Mỹ?
A. Abraham Lincoln
B. George Washington
C. Barack Obama
D. Dmitry Medvedev
Đinamô gắn trên xe đạp là máy phát điện loại gì?
A. Một Chiều
B. Hai Chiều
C. Ba Chiều
D. Bốn Chiều
Ai là người đầu tiên dùng thuyết lượng tử để giải thích các hiên tượng quang điện?
A. Albert Einstein
B. Newton
C. Đác Uyn
D. Acsimet

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: