Đăng Nhập
Vật nào sau đây được chế tạo dựa trên hiện tượng có dãn vì nhiệt?
A. Quả bóng bàn
B. Bóng đèn điện
C. Băng kép
D. Máy sấy tóc
Nhiệt độ của nước đang sôi theo nhiệt giai Farenhai là:
A. 100 độ F
B. 212 độ F
C. 32 độ F
D. 108 độ F
Nhiệt độ 30 độ C trong nhiệt giai Xenxiut tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Farenhai?
A. 62 độ F
B. 86 độ F
C. 54 độ F
D. 92 độ F
Ở nhiệt độ ở trong phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?
A. Thủy ngân
B. Rượu
C. Nhôm
D. Nước
Trường hợp nào dưới đây liên quan đến sự đông đặc?
A. Ngọn nến vừa tắt
B. Ngọn nến đang cháy
C. Nước đá ngoài nắng
D. Đèn dầu đang cháy

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: