Đăng Nhập
Trùng roi di chuyển như thế nào?
A. Bằng lông bơi
B. Bằng cả cơ thể
C. Bằng chân giả
D. Bằng roi bơi
Trùng roi xanh dinh dưỡng bằng hình thức nào?
A. Tự dưỡng
B. Dị dưỡng
C. Tự dưỡng và dị dưỡng
D. Kí sinh
Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào?
A. Phân đôi theo chiều ngang
B. Phân đôi theo chiều dọc
C. Tiếp hợp
D. Ghép đôi
Trùng giày di chuyển nhờ bộ phận nào?
A. Roi bơi
B. Vây bơi
C. Lông bơi
D. Chân giả
Trùng biến hình là đại diện của lớp trùng chân giả còn trùng giày đại diện cho lớp trùng cỏ.- Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù còn trùng giày ở trong các váng cống rãnh.- Trùng biến hình luôn luôn thay đổi hình dạng còn trùng giày thì ko.- Cấu tạo của trùng biến hình rất đơn giản còn của trùng giày rất phức tạp.- Trùng biến hình di chuyển nhờ chân giả còn trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.- Trùng biến hình lấy thức ăn nhờ chân giả còn trùng giày nhờ lông bơi đưa vào miệng.- Trùng biến hình tiêu hoá thức ăn nhờ dịch tiêu hoá còn trùng giày nhờ ko bào tiêu hoá và enzim.- Trùng biến hình bài tiết ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể còn trùng giày bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể.- Trùng biến hình sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi còn trùng giày thì có thêm 1 cách sinh sản nữa là sinh sản tiếp hợp.
Trùng kiết lị ký sinh ở đâu?
A. Hồng cầu
B. Bạch cầu
C. Tiểu cầu
D. Ruột người

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: