Đăng Nhập
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về Hậu Ái mà ....,Có mương quan Thái thú, đào một đêm xong liền"?
A. Coi
B. Chơi
C. Xem
D. Hay
Từ nào còn thiếu trong câu "Ai về nhắn với bạn nguồn,Mít non chở ...., cá chuồn chở ...."?
A. Đi, về
B. Về, đi
C. Xuống, lên
D. Lên, xuống
Từ nào còn thiếu trong câu "Anh đi đóng đáy bãi ngang,Ngó qua Láng Lộc, thấy ..... lượm tôm"?
A. Người
B. Nàng
C. Mình
D. Chàng
Từ nào còn thiếu trong câu "Anh ...., em tiễn đến cầu Trò, Anh ..., em đón Ba Gò, Đông Viên"?
A. Đi, về
B. Về, đi
C. Lên, xuống
D. Xuống, lên
Từ nào còn thiếu trong câu "Anh đi làm thợ ... /Để em gánh đục, gánh bào theo anh"?
A. Nơi đâu
B. Nơi nào
C. Nơi nao
D. Chỗ nào

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: