Đăng Nhập
Bạn có biết nguồn gốc của nước hoa?
A. Ả Rập
B. Ai Cập
C. Mỹ
D. Anh
Tiểu thuyết 'Nghìn lẽ một đêm' của quốc gia nào?
A. Ả Rập
B. Hy Lạp
C. Ai Cập
D. Iraq
Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì?
A. Prôtêin
B. Axit nuclêic
C. Prôtêin và axit nuclêic
D. Carbon hydrat
Tim bạn đập trung bình bao nhiêu lần một ngày?
A. 50.000
B. 100.000
C. 150.000
D. 200.000
Loại tảo đơn bào nào được dùng trong các cuộc thám hiểm vũ trụ?
A. Cholorella
B. Tảo vi sinh
C. Tảo trắng
D. Tảo lam

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: