Đăng Nhập
Trong các phép so sánh sau, phép so sánh nào đúng nhất?
A. 25-7<17
B. 2x-3>6
C. -5x<0
D. |A|>=0
Các hoạt động nào dưới đây lặp với số lần nhất định?
A. Học đến khi thuộc
B. Chạy đến khi tới đích
C. Mỗi ngày đi học 1 lần
D. Gọi đến khi nhắc máy
Trong tin học, câu lệnh khai báo biến mảng được thực hiện ở đâu của chương trình?
A. Thân chương trình
B. Cuối chương trình
C. Phần khai báo
D. Chương trình con
Trong tin học, câu lệnh lặp nào có số lần lặp biết trước?
A. Do...While
B. Repeat... Until
C. For ... next
D. While Loop
Trong tin học, câu lệnh lặp dạng For ... do, biến đếm là biến kiểu đơn có kiểu gì?
A. Kiểu thực
B. Kiểu nguyên
C. Kiểu kí tự
D. Kiểu chuỗi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: