Đăng Nhập
Từ nào trái nghĩa với từ gần?
A. Xà
B. Xã
C. Xa
D. Xá
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ sau? "Bút sa, ... chết".
A. Chim
B. Gà
C. Cò
D. Lợn
Từ nào còn thiếu trong câu cao dao sau? "Gió xuân hiu hắt, sương ... lạnh lùng".
A. Rơi
B. Giá
C. Sa
D. Ướt
Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ sau? "Một con ... bằng ba con đẻ".
A. Chết
B. Nuôi
C. Sa
D. Người
Câu này muốn nói trẻ con chết non.
Dụng cụ nào không có trong trò chơi "On tù tì"?
A. Búa
B. Dao
C. Kéo
D. Bao

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: