Đăng Nhập
Hình thoi có một góc vuông gọi là hình gì?
A. Hình bình hành
B. Hình chữ nhật
C. Hình vuông
D. Hình thang
Hình thoi có một góc vuông được gọi là hình gì?
A. Tam giác
B. Tứ giác
C. Hình vuông
D. Hình chữ nhật
Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau gọi là hình gì?
A. Tam giác
B. Hình thang
C. Hình vuông
D. Hình tròn
Hình thang có 2 góc ở đáy vuông có thể là hình gì?
A. Tam giác
B. Hình tròn
C. Hình chữ nhật
D. Elip
'Cha mẹ sinh con, ... ai sinh tính'?
A. Đất
B. Trời
C. Sông
D. Núi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: