Đăng Nhập
Vi khuẩn ưa nhiệt là vi khuẩn sinh trưởng tối ưu trong điều kiện nhiệt độ?
A. 20-30 độ C
B. 30-55 độ C
C. 55 - 65 độ C
D. 65 - 80 độ C
Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn?
A. Hấp thụ
B. Xâm nhập
C. Lắp ráp
D. Phóng thích
Vai trò điều chỉnh các quá trình sinh lí, sinh hoá của các vật thể sống do đâu?
A. Gen trên ADB
B. Các chất hữu cơ
C. ARN, Protein
D. Các chất sống
Tự sao chép ADN của sinh vật nhân chuẩn được sao chép ở đâu?
A. Một vòng sao chép
B. Hai vòng sao chép
C. Nhiều vòng sao chép
D. Dạng mạch thẳng
Hợp chất đóng vai trò quan trọng nhất trong sinh sản và di truyền là:
A. Protein
B. Axit nucleic
C. Gluxit
D. Lipit

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: