Đăng Nhập
Đàn Lục huyền cầm thuộc loại đàn nào?
A. Piano
B. Guitar
C. Đàn tranh
D. Violon
Ai là nhà du hành vũ trụ Nữ đầu tiên của Mỹ?
A. Sally K. Ride
B. Bill FitzPatrick
C. Friedrich Nietzsche
D. Candly Ann
Từ thuở dựng nước cho đến nay, nước ta đã có bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Quốc gia duy nhất của Đông Á thuộc G8?
A. Nhật Bản
B. Hàn Quốc
C. Triều Tiên
D. Trung Quốc
Một giờ có bao nhiêu giây?
A. 60
B. 600
C. 360
D. 3600

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: