Đăng Nhập
Ngày nào là ngày quốc tế không hút thuốc lá?
A. 30/05
B. 31/05
C. 29/05
D. 29/06
Câu nói: 'Nước trong quá không có cá, người xét nét quá không có bạn' thuộc thể loại văn học nào?
A. Thành ngữ
B. Tục ngữ
C. Ca dao
D. Ngạn ngữ
Người đời thường dạy: 'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng ...' Hãy điền từ còn thiếu?
A. Ta
B. Bạn
C. Nhau
D. Tin
Có câu: "Ăn trông nồi, ngồi trông ..."
A. Chảo
B. Bếp
C. Hướng
D. Bạn
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,Ăn ... nhớ kẻ cho dây mà trồng".
A. Khoai
B. Cơm
C. Chay
D. Hồng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: