Đăng Nhập
Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. n-Amylic
B. n-Amyl axetat
C. Propionic
D. n-Valeric
Hoàng đế nào sống lâu nhất ở Trung Quốc?
A. Tần Thủy Hoàng
B. Càn Long
C. Khang Hy
D. Phổ Nghi
Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau?
A. Ruồi giấm
B. Giáp xác
C. Chuột nhà
D. Giun tròn
Nhà toán học Turing là người nước nào?
A. Pháp
B. Italia
C. Đức
D. Anh
Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ nào lớn nhất trong các đơn vị sau đây?
A. KB
B. MB
C. TB
D. GB

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: