Đăng Nhập
Trong xây dựng cầu đường, hỗn hợp các vật liệu rời (đá dăm, cát sỏi, đất ...) có kích thước khác nhau gọi là gi?
A. Phối liệu
B. Cấp phối
C. Hỗn hợp
D. Hợp chất
Câu lạc bộ Pari (diễn đàn các nước chủ nơ) để xử lý các nước mắc nợ được thành lập năm nào?
A. 1955
B. 1956
C. 1957
D. 1960
Đâu không phải là một công trình giao thông?
A. Cầu phao
B. Cầu chì
C. Cầu cảng
D. Cầu dây văng
Đâu là một môn thể thao?
A. Cầu chì
B. Cầu dao
C. Cầu lông
D. Cầu bê tông
Môn thể thao cầu lông được biểu diễn đầu tiên ở quốc gia nào?
A. Malaysia
B. Indonesia
C. Anh
D. Trung Quốc
Được biểu diễn đầu tiên ở thành phố Badminton (Anh) nên có tên là Badminton

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: