Đăng Nhập
Nghĩa của từ 'thanh khiết' là gì?
A. Trong sạch
B. Cao cả
C. Vắng vẻ
D. Tươi tắn
Trong những từ sau đây, từ nào không phải là từ láy toàn bộ?
A. Đăm đắm
B. Khang khác
C. Xanh xanh
D. Khấp khểnh
Chữ 'tử' trong những chữ sau đây, chữ nào không có nghĩa là 'con'?
A. Thiên tử
B. Phụ tử
C. Bất tử
D. Hoàng tử
Trong ...... ta thường gặp nhiều câu rút gọn.
A. Văn xuôi
B. Truyện cổ dân gian
C. Truyện ngắn
D. Văn vần
Tính chất nào phù hợp với đề bài: 'Đọc sách rất có lợi'?
A. Ca ngợi
B. Khuyên nhủ
C. Phân tích
D. Suy luận, tranh luận

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: