Đăng Nhập
Đến năm 2012, ai là người được phong đại tướng trẻ nhất Việt Nam?
A. Nguyễn Chí Thanh
B. Võ Nguyên Giáp
C. Văn Tiến Dũng
D. Chu Huy Mân
Người thụ phong đại tướng trẻ nhất: Võ Nguyên Giáp, 36 tuổi 148 ngày
Phần thưởng nào cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta?
A. Huân chương quân công
B. Huân chương Hồ Chí Minh
C. Huân chương giải phóng
D. Huân chương sao vàng
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Magie"?
A. Bari
B. Natri
C. Canxi
D. Kẽm
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Magie"?
A. Bari
B. Natri
C. Canxi
D. Kẽm
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, kim loại nào đứng ngay trước "Nhôm"?
A. Kẽm
B. Bạc
C. Thủy ngân
D. Magie
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: