Đăng Nhập
Hãy chọn thứ tự đúng của một câu thành ngữ?
A. Hỏng xôi bỏng không
B. Xôi bỏng hỏng không
C. Xôi không bỏng hỏng
D. Xôi hỏng bỏng không
Hãy chọn thứ tự đúng của một câu thành ngữ?
A. Uống nguồn nhớ nước
B. Uống nước nguồn nhớ
C. Uống nước nhớ nguồn
D. Nước uống nhớ nguồn
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Cử lưỡng tiện nhất
B. Nhất cử lưỡng tiện
C. Tiện cử nhất lưỡng
D. Tiện cử lượng nhất
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Nem công chả phượng
B. Phượng chả nem công
C. Chả phượng nem công
D. Chả phượng công nem
Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với một câu thành ngữ?
A. Khẩu xà tâm phật
B. Khẩu xà phật tâm
C. Tâm xà phật khẩu
D. Khẩu phật tâm xà
khẩu phật tâm xà. (Nghĩa đen) Lời nói của Phật nhưng thâm tâm là của quỷ. (Nghĩa bóng) Tỏ vẻ đàng hoàng, đứng đắn nhưng trong bụng xấu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122608
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: