Đăng Nhập
'Hành quân xa' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Phan Huỳnh Điểu
B. Tôn Thất Lập
C. Đỗ Nhuận
D. Trần Kiết Tường
'Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Đỗ Nhuận
B. Trần Kiết Tường
C. Phạm Minh Tuấn
D. Văn Cao
'Huyền thoại mẹ' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Văn Cao
B. Trịnh Công Sơn
C. Phan Huỳnh Điểu
D. Pham Minh Tuấn
'Khát vọng' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trịnh Công Sơn
B. Văn Cao
C. Phạm Minh Tuấn
D. Đỗ Nhuận
'Làng tôi' là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A. Trịnh Công Sơn
B. Văn Cao
C. Đỗ Nhuận
D. Đàm Thanh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: