Đăng Nhập
Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy ngang, ta chọn mục nào sau đây?
A. Portrait
B. Right
C. Left
D. Landscape
Trong soạn thảo với Word, để đóng một tập tin đang mở, ta chọn lệnh nào?
A. File - Close
B. File - Open
C. File - New
D. File - Save
Trong soạn thảo với Word, muốn chèn ký tự đặc biệt vào văn bản, ta chọn:
A. View - Symbol
B. Format - Symbol
C. Tools - Symbol
D. Insert - Symbol
Trong soạn thảo với Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn lệnh nào?
A. Header and Footer
B. Paragraph
C. AutoCorrect Options
D. Replace
Trong soạn thảo với Word, nếu kết thúc 1 đoạn và muốn sang một đoạn mới, ta thực hiện:
A. Bấm Ctrl + Enter
B. Bấm Enter
C. Bấm Shilt + Enter
D. Word tự động

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: