Đăng Nhập
Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước thay đổi như thế nào?
A. Tăng dần lên
B. Không thay đổi
C. Tăng rồi giảm
D. Giảm dần
Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi?
A. Nhiệt kế thủy ngân
B. Nhiệt kế rượu
C. Nhiệt kế y tế
D. Cả 3 nhiệt kế
Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít, thứ tự nào đúng nhất?
A. Rắn - lỏng - khí
B. Lỏng - rắn - khí
C. Khí - rắn - lỏng
D. Khí - lỏng - rắn
Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị đo độ dài?
A. km
B. m
C. cc
D. mm
Dụng cụ nào dưới đây dùng để đo độ dài?
A. Cân
B. Thước mét
C. Xilanh
D. Ống nghe bác sĩ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122429
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: