Đăng Nhập
Nguyên tố phi kim nào mạnh nhất?
A. Oxi
B. Flo
C. Clo
D. Nitơ
Nguyên tố nào có tính chất hóa học như Canxi?
A. Na
B. K
C. Ba
D. Al
Bari cùng nhóm với Canxi, theo hàng dọc trong bảng hệ thống tuần hoàn
Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau nhất?
A. Na - Mg
B. Na - K
C. K - Ag
D. Mg - Al
Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, có bao nhiêu nguyên tố khí hiếm?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Khi hơi nước chuyển thành nước, nó sẽ:
A. Hấp thụ nhiệt
B. Tỏa nhiệt
C. Nhiệt độ của nó tăng
D. Nhiệt độ của nó giảm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: