Đăng Nhập
Ai là người đầu tiên leo lên đỉnh Everest?
A. Robert Peary
B. Roald Amundsen
C. Edmund Hillary
D. John Lambert
Nhà leo núi người New Zealand là Edmund Hillary 29/5/1953 Robert Peary: người đầu tiên đến Bắc Cực (1909)Roald Amundsen: người đầu tiên đến Nam Cực 12/1911
Từ nào chỉ hành động nói sai, phóng đại sự thật?
A. Chém gió
B. Chém mây
C. Chém mưa
D. Chém nước
Đâu là tên một loại cây?
A. Rồ ô
B. Mồ ô
C. Lồ ô
D. Chồ ô
Từ nào còn thiếu trong câu sau: "... gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp"
A. Tranh Đông Hồ
B. Tranh Làng Sinh
C. Tranh Kim Hoàng
D. Tranh hàng Trống
Hai câu thơ "con sông dùng dằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu" là của nhà thơ nào?
A. Tế Hanh
B. Tố Hửu
C. Huy Cận
D. Thu Bồn
Nằm trong bài thơ Tạm Biệt của nhà thơ Thu Bồn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122605
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: