Đăng Nhập
"Đẻ nước đẻ cái" là bản ca mo của dân tộc nào?
A. Kinh
B. Tày
C. Mường
D. Nùng
Có rất nhiều bản, hiện nay đã sưu tập được 10 bản, bản trung bình có 8 nghìn câu, bản dài nhất có koangr 16 ngìn câu
Trong sinh nỡ ở người, người sinh non là đẻ từ ngày thứ 180 tính từ khi có thai đến tuần thứ bao nhiêu?
A. 36
B. 37
C. 38
D. 39
Loại đèn nào thường được dùng trong phòng thí nghiệm ?
A. Đèn măng xông
B. Đèn Hoa kỳ
C. Đền cồn
D. Đèn cù
Ai là người chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng 10/1930?
A. Hồ Chí Minh
B. Trần Phú
C. Ngô Đức Trì
D. Trịnh Đình Cửu
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, trong đó có Trần Phú, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Đức Trì*,... Ban Thường vụ Trung ương gồm có Trần Phú, Ngô Đức Trì và Nguyễn Trọng Nhã. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư.
Sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất tháng 10/1930, Ban Chấp hành Trung ương gồm bao nhiêu ủy viên?
A. 6 thành viên
B. 8 thành viên
C. 9 thành viên
D. 12 thành viên
Sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương gồm 6 ủy viên: Trần Phú, Ngô Đức Trì, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Lê Mao. Tổng Bí thư: Trần Phú.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122609
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: