Đăng Nhập
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Ethiopia
B. Sudan
C. Kenya
D. Nigeria
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. CH Sát
B. Niger
C. Tanzania
D. Guinea Xích Đạo
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Cameroon
B. Mali
C. Angola
D. Gabong
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Uganda
B. Tanzania
C. Angola
D. Sudan
Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Djibouti
B. Somalia
C. Ethiopia
D. Malawi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122485
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: