Đăng Nhập
Liên Hiệp Quốc có tên tiếng Anh viết tắt là gì ?
A. IAEA
B. UN
C. WHO
D. WTO
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có tên tiếng Anh viết tắt là gì?
A. IAEA
B. UN
C. WHO
D. WTO
Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương?
A. NATO
B. UN
C. WHO
D. WTO
Tổ chức thực phẩm và công nghiệp?
A. FAO
B. NATO
C. ILO
D. IMF
Tổ chức lao động quốc tế?
A. FAO
B. NATO
C. ILO
D. IMF

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122604
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: