Đăng Nhập
Trong số 34 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, có bao nhiêu người là dân tộc tiểu số?
A. 6
B. 12
C. 24
D. 29
Trong số 34 cán bộ, chiến sĩ của đội có 29 người là dân tộc thiểu số. Cụ thể, dân tộc Tày: 19, dân tộc Nùng: 8, dân tộc Mông: 1, dân tộc Dao: 1; còn lại 5 người dân tộc Kinh.
Năm thành lập Đội tuyên truyền giải phóng quân?
A. 1944
B. 1945
C. 1946
D. 1947
Hình thức sinh sản cần có sự kết hợp của 2 tế bào?
A. Sinh Sản Vô Tính
B. Sinh Sản Hữu Tính
C. Sinh Sản Lưỡng Tính
D. Sinh Sản Song Tính
Hầu hết người Ixaren đều theo tôn giáo này?
A. Đạo Hồi
B. Đạo Do Thái
C. Đạo Thiên Chúa
D. Đạo Phật
Ai là người ban bố Tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen của nước Mỹ?
A. Abraham Lincoln
B. George Washington
C. Barack Obama
D. Dmitry Medvedev

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122606
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: