Đăng Nhập
Lúa mỳ là loài nào?
A. Đại mạch
B. Yến mạch
C. Kiều mạch
D. Tiểu mạch
Nguyên liệu chính để sản xuất bia thông thường là loài nào?
A. Tiểu mạch
B. Đại mạch
C. Yến mạch
D. Kiều mạch
"Lúa tái giá" là thuật ngữ chỉ loài lúa nào?
A. Lúa nổi
B. Lúa mùa
C. Lúa nương
D. Lúa cấy hai lần
Đâu là biện pháp kỷ thuật trong nông nghiệp?
A. Luân thường
B. Luân lý
C. Luân lưu
D. Luân canh
Công trình nghiên cứu khoa học được bảo vệ trước hội đồng gọi là gì?
A. Luận cương
B. Bản án
C. Đề án
D. Luận án

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122481
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: