Đăng Nhập
Thành ngữ có câu: "Cây ngay không sợ ..."
A. Gió
B. Nắng
C. Chết
D. Chết đứng
Thành ngữ có câu: "Cây ... không trái, gái độc không con"
A. Ướt
B. Khô
C. Hoa
D. Cối
Thành ngữ thường có câu: "Cây muốn lặng, mà .... chẳng muốn ngừng"
A. Gió
B. Nước
C. Nắng
D. Mưa
Thành ngữ thường nói: "Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ..."
A. Suốt đời
B. Suốt ngày
C. Ba đời
D. Một mình
Thành ngữ có câu: "Chị em dâu như bầu ..."
A. Sữa mẹ
B. Nước mát
C. Nước lã
D. Nước giếng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: