Đăng Nhập
Đơn phân của ARN gọi là gì?
A. Ribonucleotit
B. Nubocleoit
C. Bonucleoit
D. Rinucleoit
Giao điểm của 3 đường trung tuyến trong một tam giác được gọi là gì ?
A. Trực tâm
B. Tâm đường tròn
C. Trọng tâm
D. Tâm tam giác
Tác phẩm văn học được xem là Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?
A. Tuyên ngôn độc lập
B. Nam Quốc Sơn Hà
C. Đất nước
D. Tây Tiến
Kim cương là dạng hình thù của nguyên tố nào?
A. Cacbon
B. Nhôm
C. Chì
D. Bạch kim
Trong bông có chứa tới khoảng 98% chất gì?
A. Tinh bột
B. Phấn hoa
C. Xenlulozơ
D. Nước

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122607
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: